CalcAge - Office Programs procedure

Beschrijving

Berekent de leeftijd a.d.h.v. de geboortedatum.

De procedure controleert of de verjaardag in dit jaar al is geweest. Zo niet, dan wordt 1 afgetrokken om de juiste leeftijd terug te geven.

Procedure

Function CalcAge(dteBirthdate As Date) As Long

' //-- Office Programs procedure www.officeprograms.nl --//

    

    Dim lngAge As Long

    

    On Error GoTo Bye_Err

    ' Ga na of de doorgegeven waarde een datum is.

    If Not IsDate(dteBirthdate) Then

        dteBirthdate = Date

    End If

    

    ' Ga na of dteBirthdate in de toekomst ligt. Zo ja, gebruik dan de systeemdatum.

    If dteBirthdate > Date Then

        dteBirthdate = Date

    End If

    

    ' Bereken het verschil in jaren tussen vandaag en dteBirthdate.

    lngAge = DateDiff("yyyy", dteBirthdate, Date)

    ' Mocht dteBirthdate dit jaar nog niet hebben plaatsgevonden, trek dan 1 voor de leeftijd af.

    If DateSerial(Year(Date), Month(dteBirthdate), Day(dteBirthdate)) > Date Then

        lngAge = lngAge - 1

    End If

    CalcAge = lngAge

    

Bye_End:

    Exit Function

Bye_Err:

    MsgBox MsgErr, vbCritical, MT

    Resume Bye_End

End Function

Toelichting

Er is momenteel geen toelichting maar die kan in de toekomst worden geplaatst. Ga voorlopig uit van het algemene gebruik.

Zie ook

Er zijn momenteel geen verwijzingen maar die kunnen in de toekomst worden geplaatst.

Cursussen