FindRecordCount - Office Programs procedure

Beschrijving

Geeft het aantal records in een DAO Recordset.

Het tellen van records kan in heel veel gevallen niet alleen nuttig, maar ook nodig zijn.

Procedure

Function FindRecordCount(strSQL As String) As Long

' //-- Office Programs procedure www.officeprograms.nl --//

    

    Dim db As DAO.Database

    Dim rst As DAO.Recordset

    

    On Error GoTo Bye_Err

    

    Set db = CurrentDb

    Set rst = db.OpenRecordset(strSQL)

    

    ' Als de eigenschap BOF of EOF True is, is er geen huidige record.

    ' Het is dus belangrijk om niet alleen op EOF te testen, maar ook op BOF.

    ' Geen huidige record betekent iets anders dan 0 records: dit komt bijvoorbeeld voor in een recordset

    ' waarin geen records kunnen worden toegevoegd.

    If rst.EOF Or rst.BOF Then

        FindRecordCount = 0

    Else

        rst.MoveLast

        FindRecordCount = rst.RecordCount

    End If

    

Bye_End:

    Set rst = Nothing

    Set db = Nothing

    Exit Function

Bye_Err:

    MsgBox MsgErr, vbCritical, MT

    Resume Bye_End

End Function

Toelichting

Er is momenteel geen toelichting maar die kan in de toekomst worden geplaatst. Ga voorlopig uit van het algemene gebruik.

Zie ook

Er zijn momenteel geen verwijzingen maar die kunnen in de toekomst worden geplaatst.

Cursussen