Uw eigen specifieke objecten

Inleiding

Doel van deze pagina

 • Office Programs klanten inzicht geven in de mogelijkheden en het makkelijker maken bij het aangeven van hun wensen.
 • Zelfs als u gebruik maakt van een standaardmodule, kunt u daarbinnen een geheel eigen object krijgen.

Gerelateerde info

 • Op de pagina Dialoogvenster opties worden veel functionaliteiten afzonderlijk weergegeven. Dit geeft een breder inzicht in de mogelijkheden.
 • Op de pagina Voorbeelden wordt de samenhang van een proces weergegeven. Zoals het in de praktijk werkt.

Definities

Definitie Omschrijving
Specific Customized Object Afgekort: SCO. Een object dat het programma d.m.v. geïmplementeerde programmacode (binnen een standaardmodule) specifiek voor een klant aanpast.

Registratie

Uw object is ook echt uw object. Het wordt intern op uw naam geregistreerd en ook in de applicatie.

Is het object een formulier of een rapport, dan krijgt dit object de suffix van uw KlantID. Een suffix is een tekenreeks achteraan een andere reeks. De naam van het object krijgt u doorgaans nooit te zien, maar zo wordt het object uniek in de database geregistreerd. Aan het caption (bijschrift) verandert niets.

Als het een gewoon formulier, een gegevensblad een dialoogvenster, taak etc. is, moet u het object registreren in het Inlogsysteem nadat u een update heeft ontvangen. U vindt het in de kolom ObjCat onder uw KlantID.

Concept en offerte In een concept worden te bouwen objecten, aanpassingen etc. uitgewerkt. Via de offerte wordt verwezen naar het concept.

Hoe werkt het?

Opgave document

Voor sommige objecten is een Opgave document beschikbaar. Dit document helpt u de opgave makkelijker en goed te doen. U kunt het document aanvragen o.v.v. de Verwijzing in de Object info, zie onderwerp. U kunt dan alvast zoveel mogelijk zelf aangeven wat uw wensen zijn. De rest kunnen we samen doen. Is er geen Opgave document beschikbaar, dan is uitsluitend onderling overleg vereist.

Offerte

Nadat u uw opgave heeft gedaan wordt een concept gemaakt waarin de opgave wordt uitgewerkt. Want het object - zelfs een SCO object - hoeft niet altijd één op één te worden overgenomen van deze pagina. Afhankelijk van uw wensen kan het concept dus altijd afwijken. Neem a.u.b. wel even de pagina Verzoek tot aanpassing door.

Onderhoud

Wijzigingen aan het object worden alleen in opdracht uitgevoerd. Echter, het onderhoud van de objecten - op technologisch gebied - wordt door Office Programs gehandhaafd. Dit houdt het volgende in:

Uw applicatie is volledig opgebouwd a.d.h.v. vele kleine onderdeeltjes die een onderlinge relatie hebben. Deze onderlinge relatie bestaat doorgaans uit geavanceerde programmacode en vaak nog andere onderdelen zoals formulieren en tabellen. Uiteindelijk ontstaan uit deze kleine onderdeeltjes grootse technieken om iets te kunnen doen. Een aantal technieken bundelen we samen en noemen we WT's (werktechnieken). Uw object moet dus aansluiting blijven houden op deze WT's. Daarom is het van belang dat de onderlinge gerelateerheid gehandhaafd blijft. Als WT's zijn aangepast, bestaat de kans dat uw object ook moet worden aangepast zodat het kan 'meegroeien'. In deze zin wordt uw object onderhouden. Hierdoor is de compatibiliteit en dus de continuïteit van uw object met de Office Programs WT's gewaarborgd.

Gegevensbladen - Velden en volgorde

Object info
Wat Omschrijving
Verwijzing Gegevensbladen - Velden en volgorde
Opgave document beschikbaar Ja, vraag het aan o.v.v. de hierboven staande Verwijzing.

Samenvatting

De velden die u in een gegevensblad wilt zien en de volgorde ervan opgeven.

Hier worden alleen gegevensbladen bedoeld die louter als overzicht dienen. Dus niet als gegevensinvoer mogelijk is.

Voor dit object kunt u:

 1. De velden opgeven die u in het object wilt hebben. Dit bereft de velden die in de onderliggende bron beschikbaar zijn.
 2. De volgorde opgeven waarop de velden in het object verschijnen.

Houdt rekening met

 • Een object als een formulier of gegevensblad, heeft een UI (User Interface oftewel het lint). Het lint zelf is een apart object en staat dus los van uw eigen specifieke object. Dat betekent dat u - ondanks u een eigen specifiek object heeft - toch gebruik kunt blijven maken van de (originele) menu's met opdrachten die onderdeel zijn van het lint. Wanneer bijvoorbeeld een menu met PopUp vensters wordt uitgebreid, kunt u daar gewoon gebruik van blijven maken.
 • U kunt altijd een specifiek lint laten maken. Dit zou nodig kunnen zijn in de volgende gevallen:
  • U hebt uw specifieke object dusdanig laten aanpassen dat het niet meer in overeenstemming is met de opdrachten op het lint.
  • Het oorspronkelijke lint is dusdanig door ontwikkeld dat het niet meer in overeenstemming is met de velden in uw gegevensblad.

Tip Op de pagina Algemeen gebruik > Tabs en groepen op het lint, krijgt u een goed overzicht van de groepen, menu's en opdrachten. Voor bovenstaand onderwerp gaat het doorgaans alleen om het Tabblad Start.

Haal er meer uit Raadpleeg de rubriek Gerelateerde info op deze pagina eens.

Voorwaardelijke opmaak

Object info
Wat Omschrijving
Verwijzing Voorwaardelijke opmaak
Opgave document beschikbaar Ja, vraag het aan o.v.v. de hierboven staande Verwijzing.

Samenvatting

Een veld kan onder bepaalde voorwaarde(n) worden opgemaakt hetgeen ten goede komt aan het overzicht.

Voor dit object kunt u:

 1. De opmaak voor velden opgeven. U geeft ook het criterium of criteria op. D.w.z. de voorwaarde(n) waarop de opmaak moet worden toegepast.
 2. De opmaak laten instellen voor zowel formulieren als rapporten. Voor rapporten moet in sommige gevallen een andere techniek worden toegepast.

Typen dialoogvensters

Voorgeprogrammeerd

Met dialoogvensters kunnen we een grote verscheidenheid aan taken uitvoeren. Uw wens kan dus van alles zijn. Echter, om alles vanaf scratch te bouwen is duur en onprofessioneel. Daarom maken we gebruik van herbruikbare functionaliteiten en hanteren we slimme werktechnieken (WT's). Aan de voorkant ziet het er allemaal erg eenvoudig uit, maar daarachter spelen vaak erg complexe zaken af. Alle reden dus om het slim en professioneel aan te pakken.

Typen

Om taken uit te voeren is het uiteraard altijd van belang eerst de soort taken te bepalen. Hierdoor kunnen we de richting vaststellen waarheen we willen. Aan de hand van de soort taken (onze richting) hebben we twee typen dialoogvensters ontwikkeld: A0 en A1. De kracht hierin is, dat elk type dialoogvenster aan de basis is afgestemd op de juiste functionaliteiten en WT's (werktechnieken) die we nodig hebben. Vervolgens bouwen we de dialoogvensters uit met extra onderdelen om volledig aan onze behoefte te voldoen.

OpmerkingU hoeft zelf niet te beslissen om welk type het gaat. Dat wordt bepaald a.d.h.v. uw wensen. De dialoogvenster typen zijn in de desbetrefende rubrieken weergegeven om u een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe het werkt.

Extra onderdelen

Naast de basis voor de typen dialoogvensters, zijn er extra functionaliteiten op deze pagina opgenomen. Die kunnen als onderdeel voor het dialoogvenster worden geïmplementeerd. Op deze wijze kan een dialoogvenster op een voordelige en professionele manier verder worden uitgebouwd.

Haal er meer uit Raadpleeg de rubriek Gerelateerde info op deze pagina eens.

Type A0

Dataverwerking

A0 wordt meestal gebruikt voor geautomatiseerde dataverwerking in allerlei opzichten. Er is geen interactie met relaties, klanten, etc. Voorheen werd dit type ook gebruikt als rapporten betrokken waren, maar voortaan wordt type A1 gebruikt.

Tabbladen

A0 is standaard zonder tabbladen.

Voorbeelden type A0

Fig. 1 en 2In Fig. 1 worden factuurgegevens naar Excel geëxporteerd voor een overzicht. De algemene handelswijze bij keuzelijsten is, dat alleen iets hoeft te worden geselecteerd indien een specifiek criterium vereist is of als u de lijst willt beperken. In Fig. 2 wordt een factuur gegenereerd van een offerte. Geen dubbel werk dus.

Fig. 1

Omzet naar Excel via Access

Fig. 2

Autofactureren van een offerte in Access

Type A1

Als e-mail functies nodig zijn

Er is dan een Access rapport bij betrokken waarvoor een PDF kan worden gemaakt om als bijlage van een e-mail bericht mee te zenden.

Access rapporten en PDF's

Zo kan bijvoorbeeld een PDF worden gemaakt, een afdrukvoorbeeld worden gegenereerd en afdrukopties worden gebruikt.

Tabbladen

Het eerste tabblad is altijd gereserveerd voor e-mail opties. Als (extra) instellingen moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld om het rapport te genereren, de SQL bron op te bouwen etc.), wordt het tabblad Instellingen weergegeven en de opties daar op geplaatst.

Voorbeelden type A1

Fig. 1 en 2In deze voorbeelden kan een willekeurig document naar een klant worden verzonden. Veel benodigde gegevens worden uit een onderliggende formulier gehaald en er hoeft verder niets te worden ingesteld. Daarom wordt het tabblad Instellingen hier niet weergegeven. Op elk van de dialoogvensters werkt het verzenden, wat voor een document het ook is.

Fig. 1

Dialoogvenster Verzending facturen in Access

Fig. 2

Dialoogvenster Verzending ofertes in Access

Fig. 3 en 4In dit voorbeeld zijn e-mail opties niet van toepassing. Er kan een Access rapport mee worden gegenereerd en ook data naar Excel worden geëxporteerd. Er kunnen 4 verschillende taken (Fig. 3) worden gekozen. Voor elke taak wordt de bron voor een specifiek doel ingesteld, het Access rapport aangepast en bij een export geregeld welke kolommen in Excel worden weergegeven en opgemaakt (de format ingesteld). Omdat er flexibele selectie mogelijkheden zijn wordt het tabblad Instellingen nu wel weergegeven.

Fig. 3

Dialoogvenster Heffingen in Access

Fig. 4

Dialoogvenster Heffingen (tabblad Instellingen) in Access

Fig. 5 en 6In dit voorbeeld zijn e-mail opties wel van toepassing. Nu wordt er ook een Werknemer aangewezen die de e-mail verzend: soms betreft het namelijk een verzameling van data. Als het een document betreft waaraan een werknemer is gekoppeld (die een factuur, offerte etc. heeft behandeld), dan is het selecteren van de werknemer niet nodig. Het tabblad Instellingen wordt nu wel weergegeven. Daar kan gebruiker aangeven hoe het Access rapport eruit moet komen te zien en uiteraard selecties maken.

Fig. 5

Dialoogvenster Verzending verkoopprijzen in Access

Fig. 6

Dialoogvenster Verzending verkoopprijzen in Access (tabblad Instellinegn)

Haal er meer uit Raadpleeg de rubriek Gerelateerde info op deze pagina eens.

Overzichten - Op basis van selectie

Object info
Wat Omschrijving
Verwijzing Overzichten - Op basis van selectie
Opgave document beschikbaar Ja, vraag het aan o.v.v. de hierboven staande Verwijzing.

Samenvatting

Genereer verschillende soorten overzichten. Of het nu de zeer krachtige Access rapporten zijn, Excel exports of Access gegevensbladen. Elk gewenst criterium en elke instelling is eenvoudig te maken.

Via een dialoogvenster stelt u éénmaal de bron in voor de op te halen records. Vervolgens kan met dezelfde instelling (of een andere indien gewenst) veel worden gedaan, zoals:

 • Een Access rapport genereren.
 • Een Interactief rapport genereren.
 • Een export naar Excel maken.
 • De bron van een gegevensblad instellen en zelfs de kolommen variabel instellen. Dat gegevensblad kan dan weer worden geëxporteerd met de standaard exportfunctie.

TipDe mogelijkheid om bovenstaande taken te combineren is kostenbesparend en gebruikersvriendelijk.

Haal er meer uit Raadpleeg de rubriek Gerelateerde info op deze pagina eens.

Zie ook

 • Pagina Rapporten over mogelijkheden met rapporten en Interactieve rapporten.
 • Pagina Exporteren over standaard exportfuncties en aangepaste exportfuncties.
 • De overige rubrieken op deze pagina voor extra functionaliteiten.

Excel

Op deze pagina zijn slechts enkele mogelijkheden benoemd, maar er is natuurlijk veel meer.

 • U kunt ook exporteren via een bestaand gegevensblad binnen uw Office Programs applicatie. U kunt het laten aanpassen of een extra gegevensblad laten maken.
 • Gegevensbladen zijn krachtig, maar als u een dialoogvenster laat maken, krijgt u veel meer mogelijkheden tot uw beschikking. Bekijk eens de rubriek Overzichten - Op basis van selectie.

Haal er meer uit Raadpleeg de rubriek Gerelateerde info op deze pagina eens.

Exporteren Excel - Via PopUp venster

Object info
Wat Omschrijving
Verwijzing Exporteren Excel - Via PopUp venster
Opgave document beschikbaar Ja, vraag het aan o.v.v. de hierboven staande Verwijzing.
Voorbeeld Ga naar de pagina PopUp vensters.

Samenvatting

Een PopUp venster geeft gerelateerde data weer van een onderliggend object. Elk PopUp venster dat in de gegevensbladweergave wordt weergegeven kunt u exporteren.

Dit is in financieel opzicht de meest voordelige oplossing. Echter, u kunt niets instellen omdat een PopUp venster is bedoeld om gerelateerde informatie weer te geven van de huidige record in het onderliggende formulier. Zodra in het onderliggende formulier naar een andere record wordt gegaan, wordt het PopUp venster automatisch bijgewerkt.

TipHet voordeel van een PopUp venster is dat het hergebruikt kan worden en daarom op meerdere locaties in de applicatie kan worden weergegeven.

Voor meer, zie PopUp vensters.

Haal er meer uit Raadpleeg de rubriek Gerelateerde info op deze pagina eens.

Exporteren Excel - Groeperen en totaliseren

Object info
Wat Omschrijving
Verwijzing Exporteren Excel - Groeperen en totaliseren
Opgave document beschikbaar Ja, vraag het aan o.v.v. de hierboven staande Verwijzing.
Voorbeeld Download vb-exc-groeperen-en-totaliseren.xlsx. Of voer de functie uit in module Facturering > Omzet naar Excel.
Bijschrift interface Excel opdrachten (Grp 1).
Extra info Dit vormt een onderdeel dat op een dialoogvenster kan worden geïmplementeerd.

Samenvatting

Hiermee kunnen (optioneel) rijen van de geëxporteerde data worden gegroepeerd en getotaliseerd.

Het onderdeel met een voorbeeld op een dialoogvenster.

Excel opdrachten groep 1 in Access
Omzet naar Excel via Access

Standaard functionaliteiten

Standaard exportfuncties zijn beschikbaar in gegevensbladen via de groep Extra. Ook PopUp vensters in de gegevensbladweergave kunnen via het snelmenu worden geëxporteerd. Bij een export naar Excel worden de volgende bewerkingen altijd standaard uitgevoerd:

 • De kolomkoppen krijgen een speciale kleur om het wat leuker te maken.
 • Een filter wordt ingesteld.
 • De bovenste rij wordt geblokkeerd. Dat is handig als naar beneden wordt gescrold.
 • De kolombreedte van alle kolommen wordt aangepast aan de inhoud van de cel.

Excel opdrachten (Grp 1) functionaliteiten

Aangepaste bewerkingen

Omdat het geen standaard exportfunctie betreft, kan voor kolommen exact worden bepaald hoe ze worden opgemaakt. Per geval wordt door Office Programs bekeken wat van toepassing is. Naast de bewerkingen van de standaard exportfunctie wordt ook het volgende uitgevoerd:

 • Bij numerieke waarden wordt de weergave bepaald wat voor de kolom logisch is.
 • Bij nummerieke waarden worden negatieve waarden rood en met een min-teken weergegeven.
 • In sommige gevallen kunt u het aantal decimalen voor een waarde instellen (via Opties). Deze instelling wordt dan met de export gehandhaafd.

Sortering

Hier bepaalt u de sortering voor de geëxporteerde data. Standaard is er minstens 1 keuze inbegrepen (voor elke sorteerkeuze moet de SQL in de bron worden aangepast). Indien gewenst kunt u meerdere keuzemogelijkheden opgeven.

Subtotalen

Als u dit vakje inschakelt wordt een rij met subtotalen weergeven voor elke gewijzigde waarde in een bepaalde kolom (groepeerkolom). Dit is afhankelijk van de sortering. (Het groeperen in Excel wordt anders uitgevoerd dan bijvoorbeeld in SQL mogelijkheden en in een Access rapport.) Vervolgens worden ook (onderaan) eindtotalen weergegeven.

In het Opgave document kunt u opgeven wat de groepeerkolom moet zijn en op welke velden u de totalen wilt (de som).

Nieuwe pagina na groep

Schakel dit vakje in als u een nieuwe pagina na de groep wilt.

Extra opmaak

Als u deze optie inschakelt krijgen formules een speciale opmaak waardoor het overzicht duidelijker (en mooier) wordt.

Haal er meer uit Raadpleeg de rubriek Gerelateerde info op deze pagina eens.

Word

Bezig...
We beschikken over zeer krachtige Word functionaliteiten waarmee Word wordt aangestuurd voor talloze doeleinden. Zodra er tijd voor is worden ze hier geplaatst.

Nog wensen?

Er zijn veel meer mogelijkheden dan hier zijn vermeld. Het is erg tijdrovend om voor elk object alle onderdelen 'in gereedheid te brengen', zoals Opgave document, de programmering, het hier plaatsen etc. Maar er wordt aan gewerkt!

Heeft u wensen, neem dan gerust even contact op.